Medicinsk avant garde från en liten och stolt nation

 Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Jag har tagit del av en text som gör mig väldigt glad. Jag har också tagit mig friheten att göra en översättning för att göra den tillgänglig för mina läsare och hoppas att det sprids på ett eller annat sätt. Tänk på att detta kan göras trots 50 års blockad och minst 100 miljarder dollars förlust på grund av det. Vilka hjälteinsatser! säger jag bara. Läs och begrunda som jag brukar skriva…

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ KUBA HAR MAN BESEGRAT PARKINSONS SJUKDOM

Kubanska forskare har utvecklat en implantationsteknik med levande nervceller djupt in i människans hjärna som botar Parkinsons sjukdom. Doktor Julián Alvarez Blanco, direktören för det Internationella Centrat för Nevrologisk Rehabilitering(CIREN http://www.ciren.cu/), förklarade att det här framsteget i den kubanska medicinen beror på utvecklingen av ett avancerat kirurgiskt ingrepp kallat stereotaxisk kirurgi eller minimi-access kirurgi tillsammans med hjärnskanningens nyaste datoriserade tekniker och registreringen av både yttliga och djupa elektriska hjärnaktiviteter.

”Det här låter oss idag med precission ställa de genererande cellerna och implantera dem exakt på de affekterade områdena, med hjälp av en katet av minsta diameter, och med minsta möjliga risk för patientens liv”, preciserade Doktor Alvarez. ”Det vill säga att vi har kommit att få till stånd mycket precisa vägar för att komma fram till hjärnans djupa strukturer. Vi är verkligen stolta över att vara ett av världens mest avancerade centran på det nevrovetenskapliga området”, sade den kubanska specialisten. Centrat ger också hopp till dem som har lidit av hjärncelldöd med afasi (uttrycks- och förståelsesvårigheter) som följd, på grund av encefaliska olyckor, tromboser, kraneoencefaliska trauman eller hjärninflammationer.

Patienterna som behandlas på CIREN återfår många av de förlorade funktionerna när man applicerar på dem dessa nya nevro-restaurativa metoder. Milagros médicos María José (Pepi) är en ung spanjorska som för fyra år sedan blev sängliggandes efter en bilolycka, utan att kunna varken äta eller tala. Hennes mamma lyckades ta henne till CIREN där hon kunde lära sig att både äta och kommunicera med omvärlden på nytt. Pepi förbättrade på så sätt sin livskvalité. Héctor, en gruvföretagare från Chile som var med i en encefalisk olycka, kom till Kuba i en sjukhussäng och efter behandlingen återvände till Chile på egna fötter. Sonen till en känd högerpolitiker i Chile som hade varit med om en stor nevrologisk olyckshändelse, förbättrade sin livskvalité avsevärt efter behandlingen på CIREN. När han av andra hälsoskäl gick bort i sitt hemland blev hans rester, efter sina egna önskemål, transporterade till Kuba där han vilar idag.

CIREN är ett nevrologiskt rehabiliterings centrum som också har haft intressanta resultat i kampen mot Alzhaimers sjukdom. ”På institutet utnyttjar vi självaste nersystemets kapacitet för att regenerera några skadade celler”, förklarade direktören Julián Alvarez Blanco. Den nevrologiska restaurationens principer grundar sig på det erkända periferiska och centrala nervsystemets förmåga att reparera de orsakade skadorna för funktionalitetens skull.

Generellt sett innehåller nervsystemet ett antal vävnader och celler som överstiger dem som det verkligen utnyttjar vilket leder till att vilken partiell skada som helst är möjlig att ersätta genom ett systematiskt reaktiverings arbete för att återfå funktionaliteten. Det finns vetenskapliga prov på att det nevromotoriska hinder som en hjärnskada av en viss magnityd orsakar, notoriskt kan reduceras genom att stimulera de övertaliga element som finns i den underliggande vävnaden.

Med andra ord kan man lyckas med en nevrologisk rehabilitering av diverse ovannämnda olyckor genom stimulering via medicinering, psykologiska och psykometriska stimuli och muskulär aktiverning samt aktivering av det osteomioartikulära systemet.

CIREN erbjuder tjänster i flera länder och står starkt i konkurrensen mot till exempel Houston Medical Centre, genom sina låga avgifter. Institutet väljer sina patienter noga och tar inte emot de så kallade ”förlorade fallen” för att inte ta pengar från desperata familjer vilket är bruket inom ”hälsoindustrin”. Undantaget kan sägas vara spanjorskan Pepi som togs emot efter upprepade avslag när hennes mamma konfronterade doktor Alvarez i en kongress för att få hennes dotter att tas in på kliniken. Kuba erbjuder också gratis behandling i Latinamerika och andra delar av världen.

Exempelviss kommer 60 fattiga stipendiater från Chile att åka till Kuba i år för att gratis studera i den Latinamerikanska Medicinskolans nästa kurs med början i september. Trettio män och lika många kvinnor valdes jkämlikt genom hela landet för att komplettera ett 400-tal chilenska elever som gratis kommer att läsa medicin på Kuba med ett stipendium som täcker studier, uppehälle, mat och studiematerial. Hittills har 80 chilenska ungdomar avslutat sina medicisnska studier på ön.

SEGER ÖVER PARKINSON

CIREN har specialicerat sig på bekämpningen av Parkinsons sjukdom. Arbetsgruppen som formades från början på kliniken hade detta som arbetslinje. ”Genom stereotaxisk kirurgi implanterar vi embriovävnadsceller på djupa delar av hjärnan där de producerar dopamin”, förklarade doktor Alvarez. ”Det är bevisat fakta att Parkinson skapas under en oadekvat produktion av just dopaminer, en oersättlig substans i människans rörelsekontroll”,  tillade experten.

”I den här forskningen inkluderas endast människor som bär på en primär Parkinson vars orsak inte är av sekundär karaktär och där medicineringen kan orsaka oönskade bieffekter” understrycker doktor Alvarez. Patienterna som deltar i programmet står under ett forkningsprotokoll kallat CAPIT där flera länder gör sina resultat kompatibla. Doktor Alvarez förklarar att CIREN har utvecklat stereotaxisk kirurgi eller minimi-access kirurgi och hjärnskannings datoriserade tekniker samt registrering av både yttliga och djupa elektriska hjärnaktiviteter.

Nevrotransplantationerna som har applicerats Parkinsons sjuka människor har haft odiskutabla framgångar. De appliceras när medicineringen inte längre verkar. ”Det är bevisat att dessa ingrepp ansenligt har minskat medicinanvändningen och förbättrat patienternas livskvalité vilka omedelbart har kunnat återuppta sina sedvanliga av sjukdomen begränsade aktiviteter”, påpekade Alvarez.

Dessa framgångar i nevrotransplantationer på Parkinson patienter har också uppnåtts tack vare den nya kirurgiska stereotaxiska metoden i samspel med utvecklingen av skanningstekniker och registreringen av elektriska signaler i djupare delar av hjärnan som Kuba står för.

ANDRA KIRURGISKA INGREPP MOT PARKINSON

Parkinsonpatienter har andra paliativa möjligheter med tekniker som de så kallade Subtalamotomi, Palidotomi, och Talamotomi vilka utan att exkludera varandra kan hjälpa till att reducera det extrema darrandet eller stelheten som är vanliga symptomer för denna sjukdom, förklarade doktor Alvarez.

1995 applicerade forskarna på CIREN för första gången i världen en ny teknik för den kirurgiska behandlingen av Parkinsons sjukdom som i den medicinska chargongen heter ”subtalamotomi dorso-lateral selektiv”. Tekniken går ut på att göra ett ingrepp i en nevrostruktur (det subtalamiska centrat), lokaliserat i hjärnans djup som spelar en stor roll i rörelsernas kontroll, förklarar doktor Alavarez. Under 90-talet gjordes det en del experiment för att undersöka rollen av denna nevrostruktur i Parkinsons sjukdom och den möjliga terapevtiska effekten av att göra ett ingrepp för att kontrollera de motoriska symptomer som producerar sjukdomen.

”De aktuella kunskaperna om de mekanismer som orsakar sjukdomens olika symptomer, rörelsehinder, stelhet, darrandet och reflexrubbningar har fött en mängd olika kirurgiska tekniker baserade på den teknologiska utvecklingen”, påpekade doktor Alvarez. Hypotesen kring effekterna av detta ingrepp och resultaten av experiment på primater fick forskarna på CIREN att tänka på möjligheterna att föra gemensamt forskningsprotokoll med spanska experter på Kliniken Quirón i San Sebastián med fokus på patienter med andra mer avancerade grader av sjukdomen. En annan klinisk forskningsgren som CIREN intresserar sig för har med kirurgiska ingrepp på distonier som anses vara ett av de fyra viktigaste teman (tillsammans med demens och nevromuskulära sjukdomar) som upptar uppmärksamheten från nevrovetenskaperna under detta århundrade.

Generellt sett disponerar centrat av specialicerad service för andra degenerativa sjukdomar bl. a. Alzheimer, multipelskleros och hjärnföråldrande samt disponerar behandling av ryggskador med perifera nervsystem och nevromuskulära sjukdomar. Dessutom behandlar kliniken sjukdomar av hjärninfaktkaraktär, grava hjärnskakningar så som behandling av barn med statiska skador i nervsystemet via nevropeidatriska metoder.

MULTIDISCIPLINÄRA BEHANDLINGAR

Hjärntumörer behandlas med fokus på nevrobiologiska metoder som bringar mycket positiva resultat, påpekade Alvarez. Enligt den kubanske läkaren finns det fortfarande skepticism inom de vetenskapliga kretsarna om möjligheterna att återställa människor med ryggskador (paraplexi och quadruplexi). Alvarez accepterar att det är en svår uppgift men påstår samtidigt att det är nödvändigt med ett gemensamt agerande från olika medicinska rehab-discipliner som bl. a. defektologi, logopedi, psykologi och elektrostimulering. Enligt honom räknar CIREN med ett miltidisciplinärt arbetsteam som bearbetar speciella program för varje patient (från medicineringen av yngsta generation till den mest specialiserade kirurgin) då det är varje individs enskilda förutsättningar som måste stå i fokus för varje behandlings program. ”För detta håller hela institutionens kollektiv på att lägga sina bidrag och därför har det också haft viktiga framgångar i det här arbetet. Vi ser en rehabilitering av våra patienter som är både snabbare och effektivare. Ett levande prov på det är vad tusentals före detta patienter har uttryckt om institutionen”, sade doktor Alvarez.

 

 

 

 

 

Missnöjet fortsätter

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Med risk för att verka tjatig vill jag gärna fortsätta med temat läraryrkets situation och framtidsutsikter eftersom det faktiskt berör landet och kan betraktas som ett samhällsproblem även om det kan verka drastiskt sagt.

Högre lärarlöner och förbättrade arbetsvillkor fortsätter att vara högst prioriterade punkter för dessa fortfarande obefintliga modiga politiker som lärarfacken efterlyser. Att föra en riktig dialog med lärarkåren verkar inte betyda så mycket. Det viktigaste för Jan Björklund verkar bara vara att föra fram sina egna idéer som ett ånglok utan att ha en tanke på att vara lyhörd.

Kravet att få en löneökning på 10000 kronor innebär inte att den ska ske med en gång men det verkar inte finnas några planer på att presentera en plan som leder dit. Utbildningsministerns svar på den frågan är hela tiden att det inte är regeringens sak att lägga sig i hur mycket kommunerna vill eller kan betala sina lärare. Naturligtvis är det ett svar som får skydd i just kommunaliseringen av skolorna vilket gör att regeringen helt avsäger sig ansvaret i frågan.

Om “läraryrkets attraktionskraft överskuggar allt” som Jan Björklung påstår http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/09/05/bjorklund-dokumentationen-har-gatt-langt hur ska hans idéer då kunna vända trenden som under hans 6 år vid makten bara har fördjupats. Hela 59% av de tillfrågade i en mejlenkät som Lärarförbundet skickade ut, tycker att arbetssituationen har blivit sämre. En fråga som “när ska vi hinna med det pedagogiska?” och påståenden som “arbetsveckan på 45 timmar räcker inte till” samt “Björklund har snart tagit död på yrkets lust och kreativitet” är väl representativa för vad som håller på att hända http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/09/05/bjorklunds-sex-ar-far-underkant-lararna.

Det blir svårt att bygga upp en framtid med en skola vars lärare inte är nöjda. Det får som konsekvens att eleverna får ta emot en sämre kvalificerad utbildning, sämre resultat och utan tvekan ett större antal avhoppare som så småningom hamnar i en alltmer ökande arbetslös skara av ungdomar som samhället inte har någon lösning på.

Arbetet ska inte likna “ett rullande band” http://arbetaren.se/artiklar/arbetet-liknar-ett-rullande-band/ utan det behövs mer tid för eleverna istället för bara tid med eleverna. “Bättre lön och mer tid för reflektion och eftertanke behövs” säger Lars Santelius, lokalombud för Lärarnas Riksförbund och SO-lärare i Kungsholmen i Stockholm till Arbetaren.

“Alla lärare är felavlönade” och “med ett behov på cirka 2000 utbildade lärare krävs helt andra åtgärder”,  fastställer Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/09/06/alla-larare-ar-felavlonade

Utan tvekan, det är bara att hålla med, tycker jag!

Läraryrket, en bristvara de närmaste åren.

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Det är inget att undra över varför det kommer att bli färre lärare de närmaste åren. Hade jag själv haft ett annat val idag hade jag faktiskt inte tänkt på att bli lärare. Och med mig tror jag att jag har många som följer samma tankar. Även med få år på nacken i branschen kan jag vittna om en ordentlig försämring av lärarnas situation och inte bara lönemässigt där vi sedan länge diskuterat hur pass mycket de släpar efter, utan effekterna av alla nedskärningar i lärartätheten samt de ökande administrativa uppgifterna som lagts över till lärarna.

Dessutom är det så att den ökade individualiseringen av utbildningen också resulterar i en belastning för lärarna då ansvaret inför en lyckad studiegång för eleverna mer och mer läggs över på lärarnas axlar. Vi lär få mer och mer av ett övergripande ansvar inför inte bara samhället utan också föräldrarna och därmed inte bara allt som sker i skolgården utan även det som sker utanför. Det får man verkligen inte betalt för i dagens läge och så länge det inte vidtas åtgärder som förändrar situationen kommer framtidsutsikterna inte att förändras vilket är förödande för landets utbildningssystem.

Läser man om de dystra syffrorna i dagens Skånska Dagbladet http://www.skanskan.se/article/20120904/MALMO/709049905/1004/-/facket-visar-dystra-siffror-for-lararyrket förstår man att det fortfarande kan dröja ett tag innan t.ex. en löneökning på 10.000 kronor kan ros i hamn. Man pratar om “på sikt” vilket egentligen inte går att fastställa. Och det är bara en del av de åtgärder som man skulle vilja få igenom. En löneökning utan andra arbetsmiljöåtgärder leder inte till önskade effekter bland lärarna. Visst behövs det men allt annat runt omkring tär faktiskt på lärarnas fundamentala uppgift, d.v.s. att utföra ett kvalitetsmässigt tillfredsställande pedagogiskt arbete.

Vad jag vill säga med det är att det administrativa ska ges till den administrativa personalen och det pedagogiska till pedagogerna. Det är också viktigt för att få ett fungerande utbildningssystem. Sedan kan man ställa sig frågan varför det inte finns några pengar och varför det behövs sparas i sådan grad att det slår tillbaka på verksamheterna. Det är kankse på tiden att vara lyhörd vad gäller rösterna för ett förbjud av vinster inom välfärden för att just ta tillbaka välfärden! Något att läsa och begrunda: http://jonassjostedt.se/?p=4754, http://www.gabard.se/?p=111.

Vi hörs snart igen.