Anspråkslöst men med en smak av förändring

Valet den kommande 9 september kan observeras som på väg att producera ett regeringsskifte. En ny majoritet för det blå blocket förespås eller åtminstone med ett förbehållet stöd från Sverigedemokraterna som ironiskt nog kallas för balanskraft.

Opinionsmätningarna måste vi vara försiktiga med då de också kan bli opinions utformare. Därför borde vi se på dem med väldigt försiktiga ögon. Oppositionen verkar dessutom ha fått större media-utrymme vilket har gett dem ett försprång i mätningarna. Dessa två faktorer i kombination kan ha skapat förutsättningarna för en förändring i maktbalansen som kanske inte har några förebilder.

Det råder ingen tvekan om att den presumtiva ökningen av kriminaliteten och de omdiskuterade försämrade förhållandena inom skolan och sjukvården vilka de stora massmedieuppdragen har fått att blåsa upp, inte riktigt svarar till den objektiva verkligheten utan är en del av en skapad parallell och subjektiv verklighet. Upprepningen och ensidigheten av den typen av nyheter präglar väljarkåren med en extremt negativ känsla följd av en önskan till förändring.

När jag talar om förändringar inom detta västerländska demokratiska system refererar jag inte till strukturella förändringar utan till ytliga sådana som endast tillåter de befintliga maktstrukturerna att leva vidare. Det vill säga att det som händer är en del av den kontinuitet som inte låter se några skillnader mellan blocken vilket det än är som intar regeringen. Att vara i regering medför inte att äga makten. Den faktiska makten ligger i händerna på några få, de som äger produktionsmedlen, de som ställer sig i de politiska lobbyingkorridorerna, bankerna och de stora kapitalen.

Med detta vill jag säga att detta system inte längre kan ge vad folket behöver. Det är mer än uppenbart att dess strukturer måste förändras när vi ser att det utnyttjas för att diskutera det som för tillfället kan ge mer röster vid ett eventuellt val istället för att hänge sig åt legitima förändringar tillägnade folket och dess välmående. Om vi observerade historien kunde vi kanske se att en hel del av de vunna strider till gagn för de som arbetar och dessutom stöter upp systemstrukturerna, ser sig förminskade.

När vi ser att de stora förmögenheterna ökar medan de mindre privilegierade inte får möjlighet att förbättra sin situation kan vi inte tänka att vi lever i ett rättvist samhälle. Det är uppenbart att resursfördelningarna är orättvisa när en sport producerar enorma förmögenheter under tiden som ett ädelt och gediget yrke vars högsta målsättning är att tjäna samhället behöver kämpa för sin dignitet och sociala status.

För att ni inte ska tro att jag endast kritiserar det vi har och äger skulle jag vilja nämna ett alternativ. Även om det vi har idag potentiellt representerar utveckling och välstånd och när jag säger att det aktuella systemet har gett vad det kunde vill jag gärna slå ett stort slag för ett alternativt system. Det systemet är Socialismen.

Det direkta valet av icke partibundna representanter som födds ur folkets innersta kretsar, på kvarteren, regionerna och länen ända upp till en general parlamentarisk församling som arbetar för de problem som gräsrötterna har är ett demokratiskt alternativ som inte kan förkastas. Att skapa ett utbildningssystem i direkt förhållande till den arbetande befolkningen och till de kunskaper som vetenskapen och teknologin ger oss; Att utveckla en sjukvård som enhetligt och likvärdigt står till tjänst för hela befolkningen och inte är gjord för att skapa förmögenheter dragna från skatteintäkterna; Att skapa rötter för ett stabilt och rättvist pensionssystem med respekt för dem som hjälpte till att bygga upp detta samhälle under de svåraste tiderna i vår historia. Det är den Verkliga Socialismen.

Jag tänker också säga att det också finns alternativ i Sverige. Att rösta på ett utomparlamentariskt parti som SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) är ett alternativ som förstärker möjligheterna att arbeta för succesiva och verkliga förändringar vilka de traditionella partierna inte alls kan då de sitter bakom det kapitalistiska systemets galler. Folkets missnöje har en lösning och det är att visa de parlamentariska partierna att det finns de som presenterar succesiva och verkliga förändringsalternativ.

Anspråkslöst vill vi så småningom närma oss den smak av förändring som folkets gom verkligen behöver, vill och förväntar sig. En röst på SKP innebär en förtroenderöst till början av succesiva och välbehövliga strukturella förändringar som kan leda till en rättvis omfördelning av de mänskliga och ekonomiska resurserna i det svenska samhället. Rösta och visa att det finns alternativ.